ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร
ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔
ของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม อาคารศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยีภาษาอาเซียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เผยเเพร่เมื่อ 202 เข้าชม