ชื่อทีม RoboMastersโรโบมาสเตอร์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เผยเเพร่เมื่อ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.อาจศึก มามีกุล

สมาชิกกลุ่ม นาย เดชา นิพรรัมย์ นาย วิทวัส กุมภิโร นาย VOTTHOEUN CHHAT