วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม เป็นแหล่งวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับตลาดแรงงาน ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
2.วิจัย พัฒนางานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมที่มีคุณภาพ
3.อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4.บริการวิชาการ วิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมแก่ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5.บริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล