Download เอกสาร

เผยเเพร่เมื่อ 1423 เข้าชม

เอกสารงานวิจัย

# File Name File Size(KB)
1 รูปเล่มโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Update.doc  1131  Download
2 ใหม่ล่าสุดแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนคลินิกเทคโนโลยี.zip  330  Download

 

เอกสาร มค.อ

# File Name File Size(KB)
1 แบบฟอร์ม มคอ.3 ประจำปี 2556.docx  76  Download
2 แบบฟอร์ม มคอ.5 ประจำปี 2556.docx  122  Download

 

เอกสารโครงการต่าง ๆ

# File Name File Size(KB)
1 สรุปโครงการ แนะแนวอาชพีทางด้านโยธาและสถาปัตยกรรม 57.pdf  1090  Download
2 สรุปโครงการฝึกทักษะการปฏิบัติงานก่อสร้างพ้นืฐาน วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 56.pdf  1852  Download
3 สรุปโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กลยุทธการใช้ความรู้ทาง วิชาชพีงานก่อสร้างงานโยธาและสถาปัตยกรรมในการเริ่มเข้าทำงานฯ ปี4.pdf  1424  Download
4 โครงการการบริการวิชาการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชนตามแนวพระราชดำริ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสุขาภิบาลชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่บ้านนาอ่าง อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร.docx  Download
5 โครงการคลินิกเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน.docx  Download
6 โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนและเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน.docx  Download
7 โครงการบริการวิชาการสำรวจและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในท้องถิ่น สร้างสำนึกรักในบ้านเกิด กรณีศึกษาพื้นที่บ้านโนนอุดม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร.docx  Download
8 โครงการบริการวิชาการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตข้าวฮางงอก กรณีศึกษาบ้านน้อยจอมศรี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร.docx  Download
9 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจซ่อมและบำรุงระบบปั๊มน้ำประปาขั้นสูงแก่ชุมชน.docx  Download
10 โครงการพัฒนาความรู้แก่ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ปี 56.docx  Download
11 โครงการพัฒนาความรู้แก่ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ปี 57.docx  Download
12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่างในท้องถิ่น ครบรอบวาระ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.docx  Download
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Solid work.docx  Download
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม MINITAB และเทคนิคการวิเคราะห์เชิงสถิติในการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม.docx  Download
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยโซล่าเซลล์ ครบรอบวาระ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.docx  Download
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อแสงสว่าง.docx  Download
16 สรุปโครงการ “ถวายเทียนพรรษา หิ้วปิ่นโตเข้าวัด” ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558.rar  Download

 

เอกสารรับรองหลักสูตร

# File Name File Size(KB)
1 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๕ คุณวุฒิ.rar  1133  Download
2 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.rar  2657  Download
3 หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี 2557 .pdf  627  Download
4 เลขที่ มท 0809.5 หารือคุณวุฒิการศึกษา หลักสูตริทยาศาสตร์บัณฑิต แขนงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี).pdf  823  Download
5 เลขที่ ศธ 0506(04) เสนอหลักสูตรเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ.pdf  654  Download
6 เลขที่ ศธ 0506(04) เสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)(หลักสุตรใหม่ 2555).pdf  1363  Download