หัวข้อข่าว

ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 (ส่วนบริเวณอาคาร 14 คณะอุตฯ)

ภูพานเกมส์

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและศิษย์เก่าสถาปัตยกรรม

ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7

สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก วิศวกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

มอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดี ผศ.ศรลักษณ์ พวงใบดี อาจารย์สาขาวิชาเครื่องกล

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับรางวัลด้านงานวิจัยและอื่นๆ

ขอแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก