หัวข้อข่าว

CCF เพื่อเด็กและเยาวชน

โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ จังหวัดสกลนคร

covid19

รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษา 2563

ไหว้ครูคณะ 2563

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และก่อนสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

โครงการ การปรับพื้นฐานความรู้และการใช้วิถีชีวิตแบบปกติใหม่(new normal)

12 สค 63

โครงการ ส่งเสริมและติดตามการใช้เทคโนโลยี พลังงานทดแทนในชุมชน