หัวข้อข่าว

การประชุมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2565

การส่งมอบ นวัตกรรมเครื่องมือสื่อสารกดเรียกขอความช่วยเหลือของผู้ป่วย ICU โควิด โรงพยาบาลสกลนคร

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร
ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔
ของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม อาคารศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยีภาษาอาเซียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม YOUTH IN CHARGE ระดับภูมิภาค วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการพัฒนา Soft Skills ให้นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่นที่ 1 หระว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการผลิตกระด้งพัด วันที่ 11-12 พค. 2565 ณ ศาลาแปลงเกษตรลอยน้ำ บ้านน้ำพุ หมู่ 4 จ.สกลนคร

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการผลิตกระด้งขึง ณ ศาลาแปลงเกษตรลอยน้ำ บ้านน้ำพุ หมู่ 4 อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร วันที่ 9-10 พค. 2565

โครงการ การพัฒนาการผลิตลูกประคบามุนไพรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม วันที่ 27-28 เมษายน 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ห.4 บ้านโคกตาดทอง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

รับสมัคร นักศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศรลักษณ์ พวงใบดี อาจารย์ศรศักดิ์ ฤทธิ์มนตรี และนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาตค วันที่ 1 – 3 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี