หัวข้อข่าว

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน

ประชุมครูแนะแนว 18 สิงหาคม 2564

ประชุมครูแนะแนว 18 สิงหาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การปรับลดค่าบํารุงการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม

ขานรับนโยบาย

วันแม่64

โครงการ ส่งเสริม รู้รักสามัคคี เข้าใจสิทธิ หน้าที่ตัวเองและผู้อื่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 12 ก.ค.-20 ส.ค. 2564