หัวข้อข่าว

การวิพากษ์ร่างหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

คู่มือการเขียนรายงานโครงการวิจัย คณะเทคโ

VDO แนะแนวคณะ 2564

ศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน

ประชุมครูแนะแนว 18 สิงหาคม 2564

ประชุมครูแนะแนว 18 สิงหาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การปรับลดค่าบํารุงการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม