หัวข้อข่าว

ขานรับนโยบาย

วันแม่64

โครงการ ส่งเสริม รู้รักสามัคคี เข้าใจสิทธิ หน้าที่ตัวเองและผู้อื่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 12 ก.ค.-20 ส.ค. 2564

ประชุมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558