หัวข้อข่าว

กิจกรรมแนะแนว เปิดโลกวิชาการแนะแนวการศึกษาวันแรก วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อยกระดับผลิตภัณฑืชุมชน 27-28 มิ.ย. 2565

แสดงความยินดีกับ ผศ ทั้ง 4

การประชุมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2565

การส่งมอบ นวัตกรรมเครื่องมือสื่อสารกดเรียกขอความช่วยเหลือของผู้ป่วย ICU โควิด โรงพยาบาลสกลนคร

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร
ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔
ของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม อาคารศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยีภาษาอาเซียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม YOUTH IN CHARGE ระดับภูมิภาค วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการพัฒนา Soft Skills ให้นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รุ่นที่ 1 หระว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการผลิตกระด้งพัด วันที่ 11-12 พค. 2565 ณ ศาลาแปลงเกษตรลอยน้ำ บ้านน้ำพุ หมู่ 4 จ.สกลนคร

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการผลิตกระด้งขึง ณ ศาลาแปลงเกษตรลอยน้ำ บ้านน้ำพุ หมู่ 4 อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร วันที่ 9-10 พค. 2565