RDI-SNRU ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็น “นักวิจัยดีเด่น” ประจำปี 2566 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 237 เข้าชม

เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7”

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2566