หัวข้อข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน

ประชุมครูแนะแนว 18 สิงหาคม 2564

ประชุมครูแนะแนว 18 สิงหาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การปรับลดค่าบํารุงการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม

ขานรับนโยบาย

วันแม่64