ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เดิมเป็นหมวดวิชาหัตถศึกษา สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2518 จึงเปลี่ยนจากหมวดวิชาหัตถศึกษาเป็นภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูสกลนคร เรียกสั้นๆ เป็น “ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์” และได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์ ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2534 จึงได้เริ่มเปิดสอนสายวิทยาศาสตร์ในสาขาช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรอนุปริญญา สาขาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาก่อสร้าง ในปี พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏมีผลบังคับใช้ ทำให้วิทยาลัยครูสกลนครได้รับการยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏสกลนคร และในปี พ.ศ. 2540 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร? 2 ปี หลังอนุปริญญา ในปี พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสกลนคร ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารทางวิชาการจากภาควิชาเป็นกลุ่มโปรแกรมวิชา ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์จึงเปลี่ยนเป็นกลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จนถึงปี พ.ศ. 2543 ได้เปิดสอนเพิ่มอีก 2 แขนงวิชา คือแขนงวิชาเซรามิกส์ และแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลบังคับใช้ ทำให้สถาบันราชภัฏสกลนครได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้แยกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาจัดตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ของมหาวิทยาลัยและในปีพ.ศ. 2547 จึงได้เปิดสอน แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมขึ้นอีกหนึ่งแขนงวิชา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่และได้ทำการเปิดสอนในแขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี

ในปี พ.ศ. 2552 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม

ในปี พ.ศ. 2554 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

ในปี พ.ศ. 2555 คณะได้พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

และในปี พ.ศ. 2558 คณะได้ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ซึ่งเดิมมี 6 แขนงวิชา เป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ และการปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคน ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ ด้วยปรัชญาและวิสัยทัศน์ของคณะ เราจะมุ่งมั่นผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เป็นเลิศทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผสมผสานภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

ตราสัญลักษณ์

 

 

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ความหมายของตราสัญลักษณ์

ตัวอักษร  “I” คือ Industrial technology เราคือนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตัวอักษร  “T” คือ Teamwork ร่วมกันทำด้วยความรัก ความสามัคคี

ตัวอักษร  “E” คือ Ethich มีจริยธรรม ศีลธรรม และจรรณยาบรรณในการทำหน้าที่

ตัวอักษร  “C” คือ Creativity คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงบวก

ตัวอักษร  “H” คือ Happiness Organization เพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข

 

อาคารเรียน

อาคารที่ 14 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม