หัวข้อข่าว

ประชุมครูแนะแนว 18 สิงหาคม 2564

ประชุมตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558

เชิญร่วมรับฟัง วิสัยทัศน์ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1

โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม