คุณลักษณะบัณฑิต

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 1.  มีความรู้ความสามารถในสาขาชีพ มีทักษะในการบริหารจัดการ การแก้ปัญหา
  และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง และสังคม
 2. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม
 3. มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
 4. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสุภาพเรียบร้อย มีวินัยและมีภาวะความเป็นผู้นำ
 5. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และมีวิสัยทัศน์
 7. มีความรักในท้องถิ่น และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 8. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

บัณฑิต มรสน.

มองโลกกว้าง คิดได้ไกล ใฝ่เรียนรู้

ร่วมเชิดชู คุณธรรม ตามวิถี

สื่อสารได้ ทั้งไทย เทศ เป็นอย่างดี

นึกหน้าที่ เลิศวิชา พัฒนาสังคม

การแต่งกายของศึกษาชาย ชั้นปีที่ 1 male_ste

 • เสื้อ ทำด้วยผ้าสีขาวเกลี้ยง คอเสื้อแบบคอเชิ้ต ปกแหลม มีกระเป๋าติดทางด้านซ้าย แขนสั้น หรือแขนยาว
 • เนคไท ทำด้วยผ้าเกลี้ยง สีเขียว
 • เข็มขัด ทำด้วยหนังเกลี้ยงสีดำ หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีตรามหาวิทยาลัย อยู่ตรงกลาง
 • กางเกงขาขาว ทรงสุภาพ ทำด้วยผ้าเกลี้ยงสีดำ หรือสีกรมท่า ไม่ใช้ผ้ายีนส์
 • ถุงเท้า สีดำ สีกรมท่า หรือสีน้ำเงิน ไม่มีลวดลาย
 • รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น สีขาว และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

female_std
การแต่งกายของศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 1

 • เสื้อ ทำด้วยผ้าสีขาวเกลี้ยง คอเสื้อแบบคอเชิ้ต ปลายแหลม ติดกระดุมทำด้วยโลหะดุนนูน เป็นรูปตรามหาวิทยาลัย หน้าอกด้านซ้าย ติดเข็มทำด้วยโลหะตรามหาวิทยาลัย
 • เข็มขัด ทำด้วยหนังเกลี้ยงสีดำ หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีตรามหาวิทยาลัย อยู่ตรงกลาง
 • กระโปรงจีบรอบ ทำด้วยผ้าเกลี้ยงสีดำ หรือสีกรมท่า
 • รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น สีขาว และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย