สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

ข้อมูลสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์

1 ปรัชญา

      มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ สามารถพัฒนาความรู้สู่ท้องถิ่นและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

2 ความสำคัญ

หลักสูตร

           หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

           Bachelor of Technology Program in Electrical and Electronics Technology

      การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ช่วยส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตให้มีความชำนาญในงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถควบคุมงานและติดตั้งระบบไฟฟ้า การประมาณการงบประมาณไฟฟ้า การบริหารงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ซ่อมและสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการออกแบบประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาล  รวมทั้งการประกอบธุรกิจส่วนตัว มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนเองและพัฒนาความรู้  นำมาใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณลักษณะดังนี้

3.1 มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งคุณลักษณะความเป็นผู้นำในการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

3.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพ

3.3 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้ในสายงาน พร้อมทั้งมีจิตสำนึกในการนำความรู้สู่ท้องถิ่นได้

รศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์

  • กำลังปรับปรุง

รศ.วาสนา เกษมสินธ์

บทความวิจัย

  1. วาสนา เกษมสินธ์. (๒๕๕๙). เครื่องกัดแผ่นวงจรพิมพ์กึ่งอัตโนมัติ,วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ,ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 Vol. 4 No. 1 January-June 2016: 182-176, ISSN : 2286-9638
  2. วาสนา เกษมสินธ์,วัชระ แช่มชื่น, นิล สุวรรณมงคล และนิตยา อินรักษา.(๒๕๖๐).การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงโดยอาศัยแรงกดจากรถจักรยานยนต์,ได้รับการตีพิมพ์ในเล่มบทความฉบับสมบูรณ์ (Proceeding) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๕ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน (Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society)”มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  3. วาสนา เกษมสินธ์,กฤษฎา พรหมพินิจ และปริญญา รจนา.(๒๕๕๘). การพัฒนาระบบวัดพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,SNRU Journal of Science and Technology:Volume 7 No.2 July–December 2015, ISSN. 1906-5965
  4. ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง ลูกประคบร้อน-เย็น ได้รับประกาศนียบัตรและเหรียญเงิน และประกาศนียบัตรจากประเทศกาตาร์เนื่องจากประทับใจในผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากงาน Seoul International Invention Fair2016(SIIF 2016) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ระดับนานาชาติ)
  5. The Effect of Sintering Temperature on Thermoelectric Property of Higher Manganese Silicide

ผศ.ดร.ชาญวิทย์ พฤกษชาติ

กำลังปรับปรุง

อ.ปริญญา รจนา

กำลังปรับปรุง

อ.กฤษฎา พรหมพินิจ

กำลังปรับปรุง

ผศ.ดร.รชต บุณยะยุต

กำลังปรับปรุง

ผศ.ก้องภพ ชาอามาตย์

กำลังปรับปรุง

อ.จุลศักดิ์ โยลัย

กำลังปรับปรุง

อ.อาจศึก มามีกุล

กำลังปรับปรุง

ผศ.ดร.ฟุ้งศรี ภักดีสุวรรณ

กำลังปรับปรุง

อ.รณยุทธ นนพละ

กำลังปรับปรุง

อ.ทรงศักดิ์ อินทรสิทธิ์

กำลังปรับปรุง

อ.ยุทธนา อุทปา

กำลังปรับปรุง

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดงาน ค่ายเยาวชนนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ดำเนินงานจัด”ค่ายเยาวชนนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1) เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมแก่เยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุกและจังหวัดไกล้เคียง

  2) เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  3) เพื่อสนองนโยบายการพัฒนานักเทคโนโลยีแดละวิศวกรรมให้ตรงต่อความต้องการของประเทศ

โดยเป้าหมาของโครงการนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร จำนวน 60 คน

นิเทศนักศึกษา

กำลังปรับปรุง