สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาโยธา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology Program in Civil and Architecture Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology (Civil and Architecture Technology)
ชื่อย่อภาษาไทย ทล.บ. (เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Tech. (Civil and Architecture Technology)

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตในสายงานเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรมให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ในสายงานสู่ท้องถิ่น ปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

ความสำคัญ

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม ช่วยส่งเสริมพัฒนาบัณฑิต ให้มีความชำนาญในด้านออกแบบ การควบคุมงาน การประมาณการงบประมาณ การบริหารงานก่อสร้าง และสาธารณูปโภค การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผังเมือง สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาล รวมทั้งการประกอบธุรกิจส่วนตัว มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนเองและพัฒนาความรู้นำมาใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. มีความรู้ ความสามารถและทักษะเชิงปฏิบัติที่มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งคุณลักษณะความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
2. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตัวเอง วิชาชีพ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
การตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ
3. มีความมุ่งมั่นใฝุรู้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในสายงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีจิตส านึกในการนำความรู้สู่ท้องถิ่นได้
4. มีความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระได้
5. มีมุนษย์สัมพันธ์มีความสามารถในการท างานร่วมกับคนอื่น มีทักษะในการสื่อสารรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดต่อประสานงาน
ในวิชาชีพ

อาจารย์ประจำวิชาเอกเทคโนโลยีโยธา