สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2568
ประเภทโควตาเรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี คนดี และโครงการความร่วมมือกับ อบจ.และเทศบาล
เปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 กรกฎาคม 2567
ระเบียบการรับสมัคร https://regis.snru.ac.th/regisQuotar68v1.pdf
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://regis.snru.ac.th/sigup_quotar.php

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย           :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

ชื่อภาษาอังกฤษ       :   Bachelor of Engineering Program in Mechanical and

                                     Production Engineering   

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย      :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Engineering (Mechanical and Production Engineering)

ชื่อย่อภาษาไทย       :   วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    :   B.Eng. (Mechanical and Production Engineering)

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567

4 มิถุนายน 2567 ภาพบรรยากาศเปิดเทอมวันแรกครับ 🥳 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 31 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต ได้จัดโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเครื่องกลและการผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อชุมชน

📌ณ ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 📌 โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องอบสมุนไพรและไล่ความชื้นให้กับชุมชนครับผม

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี(อาคาร 14)  

ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

E-mail : Phanuwat.b@snru.ac.th

โทรศัพท์ : 0885608699 อาจารย์ ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ

ติดตามเราได้ที่

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063624909945