สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต

📣📣📣 แจ้งกำหนดการรายงานตัวพร้อมส่งเอกสารหลักฐาน และถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

📌📌 วันที่ 10 พ.ค. 2566 📌📌
– คณะวิทยาการจัดการ เวลา 09.00 – 12.00 น.
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ โถงชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หมายเหตุ : การแต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย           :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต

ชื่อภาษาอังกฤษ       :   Bachelor of Technology Program in Mechanical and

                                       Production Technology    

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย      :   เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of  Technology (Mechanical and Production Technology)

ชื่อย่อภาษาไทย       :   ทล.บ.  (เทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    :   B.Tech. (Mechanical and Production Technology)

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิตหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562

 

สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี(อาคาร 14)  

ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

E-mail : Phanuwat.b@snru.ac.th

โทรศัพท์ : 042-970053

ติดตามเราได้ที่

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063624909945