สถานประกอบการที่ร่วมทำ MOU กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

สาขาวิชา

ประจำปี MOU

1

บริษัท สุธีสถาปนิก จำกัด

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

2563

2

บริษัท บ้านดี สถาปนิก ออกแบบและก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

2563

3

บริษัท ไอทีสมาร์ทเซอร์วิส จำกัด

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2564

4

บริษัท คมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ยังไม่ได้ทำ MOU

5

ห้างหุ้นส่วน กรเดชน้ำแข็งหลอด

 

ยังไม่ได้ทำ MOU

6

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์อีเลคทริค

 

ยังไม่ได้ทำ MOU