ชื่อสถานประกอบการ ฝึกสหกิจศึกษา

ชื่อสถานประกอบการ ฝึกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563

ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

สาขาวิชา

ประจำปี

1

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาเครื่องกลและการผลิต

2563

2

บริษัท เอส.พี ออโต อินดัสทรี จำกัด

สาขาวิชาการผลิต

2563

3

บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

สาขาวิชาไฟฟ้า

2563

4

บริษัท สุธีสถาปนิก จำกัด

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

2563

5

บริษัท บ้านดี สถาปนิก ออกแบบและก่อสร้าง จำกัด (สนง.ใหญ่)

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

2563

6

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาการผลิต

2563

ชื่อสถานประกอบการ ฝึกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564

ลำดับที่

ชื่อสถานประกอบการ

สาขาวิชา

ประจำปี

1

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาเครื่องกล

2564

2

ห้างหุ้นส่วน กรเดชน้ำแข็งหลอด

สาขาวิชาการผลิต

2564

3

บจก.ไทย ไชนีส ซีเมนต์

สาขาวิชาโยธา

2564

4

บริษัท บ้านดี สถาปนิก ออกแบบและก่อสร้าง จำกัด (สนง.ใหญ่)

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

2564

5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์อีเลคทริค (สาขาขนส่งใหม่)

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

2564

6

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

2564

7

บริษัท ไอทีสมาร์ทเซอร์วิส จำกัด

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

2564

8

ห้างหุ้นส่วน กรเดชน้ำแข็งหลอด

สาขาวิชาไฟฟ้า

2564

9

บริษัท NT Service

สาขาวิชาไฟฟ้า

2564

10

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเคเอ็ม เอ็น จิเนียริ่ง

สาขาวิชาไฟฟ้า

2564

11

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์อีเลคทริค (สาขาไลท์ติ้ง)

สาขาวิชาไฟฟ้า

2564

12

โรงพยาบลศูนย์สกลนคร

สาขาวิชาไฟฟ้า

2564

13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

สาขาวิชาไฟฟ้า

2564

14

บริษัท สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-3

สาขาวิชาไฟฟ้า

2564

15

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนาแก

สาขาวิชาไฟฟ้า

2564

16

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน

สาขาวิชาไฟฟ้า

2564

17

บริษัท อุดมไฮเทคเซ็นต์เตอร์

สาขาวิชาไฟฟ้า

2564

18

บริษัท พียูที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สาขาวิชาไฟฟ้า

2564

19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

สาขาวิชาไฟฟ้า

2564

20

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สรีสุข เอ็นจีเนียริ่ง

สาขาวิชาไฟฟ้า

2564

21

บริษัท คูย่งฮวด อุดรธานี

สาขาวิชาไฟฟ้า