หน่วยงานและบริการข้อมูล

หน่วยงาน ลิงค์
สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม https://itecharct.snru.ac.th/
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ http://electronic.itech.snru.ac.th/
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ  http://product.itech.snru.ac.th
อื่น ๆ
ระบบยืม-คืน หนังสือ
ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ