ระเบียนการแข่งขัน”แขนกลไฮดรอลิกส์จำลอง” สาขาเครื่องกลและอุตสาหการ งาน Techno Open House 2019 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562

ระเบียบการแข่งขัน “แขนกลไฮดรอลิกส์จำลอง”62